Tematem przewodnim Konferencji jest aktualna rola geodezji i geoinformacji w gospodarce i działalności inżynierskiej w zakresie projektowania, realizacji, zarządzania oraz monitoringu obiektów i konstrukcji budowlanych w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

Konferencja stanowi kontynuację cyklicznych spotkań naukowców i praktyków oraz osób nauczających geodezję na wydziałach niegeodezyjnych. Jest ona ukierunkowana na wymianę doświadczeń naukowych, dydaktycznych i praktycznych oraz integrację środowiska naukowego działającego na styku geodezji, kartografii, systemów informacji przestrzennej, budownictwa, inżynierii środowiska, architektury i planowania przestrzennego.

TEMATYKA

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej tematyka obejmuje zagadnienia pomiarowo-badawcze, realizacyjne i eksploatacyjne w zakresie:

  • systemów informacji przestrzennej (projektowanie, wdrażanie i zastosowania) na potrzeby zrównoważonego rozwoju,
  • prawnych i praktycznych aspektów procesu inwestycyjnego,
  • technologii BIM,
  • monitoringu oraz systemów kontrolnych i pomiarowych w zagadnieniach inżynierskich, w tym:

– nowych systemów i technik pomiarowych,

– technik satelitarnych, laserowych i fotogrametrycznych,

– analizy i interpretacji wyników pomiarów,

– zastosowania metod informatycznych,

– prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

  • zagadnień zrównoważonego rozwoju w działalności inżynierskiej,
  • budownictwa komunikacyjnego (w tym obiektów inżynierskich) i kubaturowego,
  • sieci i instalacji.

Z uwagi na specyfikę jednostek naukowych oraz na praktyczny aspekt ich działalności, obecna edycja na charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy.

WordPress Video Lightbox Plugin